Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. INFORMATIE EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Areaal Advocatenkantoor BV informeert de cliënt stipt over de uitvoering van haar opdracht en over het verloop van de zaak. De cliënt geeft van zijn kant stipt en tijdig gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van Areaal Advocatenkantoor BV, alle nuttige en dienstige informatie aan Areaal Advocatenkantoor BV.

De cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan Advocatenkantoor Areaal BV om deze informatie en desgevallend de persoonsgegevens, gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in de opdrachtbrief en de taak van Advocatenkantoor Areaal BV.

Advocatenkantoor Areaal BV behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

De cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan de advocaat te richten. Advocatenkantoor Areaal BV verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een (1) maand de cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee (2) maanden worden verlengd. Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom Advocatenkantoor Areaal BV (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en) van de cliënt.

Advocatenkantoor Areaal BV behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

ARTIKEL 2. DIENSTVERLENING

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie die Areaal Advocatenkantoor BV verstrekt ten behoeve van een cliënt, ook indien een cliënt zijn opdracht verstrekt met het oog op de uitvoering door één of meerdere bepaalde personen.

Advocatenkantoor Areaal BV is uitsluitend verantwoordelijk voor de prestaties van haar advocaten en werknemers. Enkel Advocatenkantoor Areaal BV heeft of zal enige verplichting hebben ten opzichte van de cliënt of enig ander persoon met betrekking tot de door haar advocaten en werknemers geleverde prestaties.

De cliënt aanvaardt om geen vordering in te stellen tegen enig ander persoon dan Advocatenkantoor Areaal BV met betrekking tot deze prestaties. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of op enige wijze zou kunnen rusten, inclusief voormalige advocaten en/of werknemers, inclusief hun erfgenamen.

ARTIKEL 3. AANSPRAKELIJKHEID

Indien de uitvoering van een opdracht of overeenkomst zou leiden tot aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Areaal BV, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Advocatenkantoor Areaal BV afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, uiteraard met inbegrip van het eigen risico dat de betrokken vennootschap in verband met die verzekering draagt.

Een aanspraak lastens Advocatenkantoor Areaal BV vervalt altijd, indien deze aanspraak niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van één jaar nadat de cliënt een gebeurtenis of omstandigheid, die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, ontdekt.

Voormelde vervaltermijn van één jaar start eveneens vanaf het ogenblik dat deze gebeurtenis of omstandigheid door de cliënt redelijkerwijze gekend kon zijn. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering gebeurt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door Advocatenkantoor Areaal BV in desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar aan de cliënt in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van 500.000 euro.

ARTIKEL 4. BEROEP OP DERDEN

Buiten de gebruikelijke diensten die Advocatenkantoor Areaal BV verleent, gaat de cliënt akkoord dat Advocatenkantoor Areaal BV het recht heeft om bij de uitvoering van haar werkzaamheden in naam en voor rekening van de opdrachtgever derden, waaronder bijvoorbeeld advocaten van Advocatenkantoor Areaal BV, maar ook andere advocaten, in te schakelen, onder de verantwoordelijk van de opdrachtgever.

Bij het inschakelen van voormelde derden, zal Advocatenkantoor Areaal BV steeds zorgvuldig te werk gaan. Advocatenkantoor Areaal BV zal slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep doen op andere derden, zoals notarissen, (technisch) deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt. Advocatenkantoor Areaal BV is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van die derden. Advocatenkantoor Areaal BV is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

ARTIKEL 5. DERDENGELDEN

Gelden die Advocatenkantoor Areaal BV van de cliënt of opdrachtgever ontvangt en die Advocatenkantoor Areaal BV voor de opdrachtgever als cliënt dient aan te houden, zullen op een derdenrekening geplaatst worden bij een door Advocatenkantoor Areaal BV gekozen financiële instelling. Zo niet, zullen deze gelden binnen de kortst mogelijke tijd aan de cliënt worden doorgestort.

Advocatenkantoor Areaal BV mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Zij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet echter geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van Advocatenkantoor Areaal BV te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

Ten aanzien van de opdrachtgever of enig andere persoon voor een faling, faillissement, of enige rechtshandeling of nalatigheid van een financiële instelling bij dewelke Advocatenkantoor Areaal BV gelden aanhoudt dan wel via dewelke gelden worden overgeschreven, aanvaardt Advocatenkantoor Areaal BV geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid. Om die reden kan Advocatenkantoor Areaal BV dan ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld of gehouden om de desbetreffende bedragen die de financiële instelling in kwestie niet kan terugbetalen of overschrijven, zelf terug te betalen of over te schrijven.

ARTIKEL 6. ADVIEZEN

Elk advies dat door Advocatenkantoor Areaal BV mondeling dan wel schriftelijk gegeven wordt, dient enkel en alleen voor gebruik van de cliënt en dient enkel in het kader van de zaak waarvoor het gegeven is.
Het advies mag niet gebruikt worden door derden. Evenmin mogen derden er zich op beroepen. De cliënt aanvaardt uitdrukkelijk dat het advies uitgebracht door Advocatenkantoor Areaal BV niet aan derden zal worden bekendgemaakt zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Advocatenkantoor Areaal BV.

Adviezen mogen gedeeld worden met andere professionele raadgevers van cliënt maar zonder dat dit enige verplichting, aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid te weeg brengt of veroorzaakte in hoofde van of vanwege Advocatenkantoor Areaal BV.

ARTIKEL 7. KOSTEN

Tenzij anders overeengekomen zal het ereloon worden berekend aan de hand van het aantal gepresteerde uren. Het toepasselijk uurtarief is exclusief secretariaats- en verplaatsingskosten en wordt jaarlijks geïndexeerd.

  • De secretariaatskosten worden begroot op 3% van de aangerekende erelonen.
  • De verplaatsingskost wordt aangerekend aan € 0,49 per kilometer.
  • Alle bedragen / tarieven zijn exclusief BTW.

Externe kosten zoals gerechtsdeurwaarder, rechtbank, griffie, gerechtsdeskundige, etc. worden aan de cliënt gefactureerd aan de kostprijs. In dossiers betreffende een vordering, procedure en/of een onderhandeling kunnen de erelonen worden vermeerderd met een success fee.

ARTIKEL 8. BETALINGSTERMIJN FACTUUR

De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de datum van de factuur.

ARTIKEL 9. LAATTIJDIGE BETALING

Ingeval van laattijdige betaling is de cliënt, na ingebrekestelling door Advocatenkantoor Areaal BV, de wettelijke verwijlinterest verschuldigd. Elke betwisting dient schriftelijk te worden meegedeeld binnen de 30 dagen volgend op de datum van de factuur. Bij afwezigheid van zulk een mededeling wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

ARTIKEL 10. TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die Advocatenkantoor Areaal BV aanvaardt, inclusief eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten.

Deze algemene voorwaarden kunnen tevens worden geraadpleegd op de website van Advocatenkantoor Areaal BV: www.areaal.be.

ARTIKEL 11. NIETIGHEID, ONGELDIGHEID EN/OF ONAFDWINGBAARHEID

De nietigheid, ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van een of meerder bedingen van onderhavige algemene voorwaarden of van de overeenkomst gesloten met de cliënt, zal geenszins de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden aantasten of beïnvloeden.

Een eventueel nietig, ongeldig en/of onafdwingbaar beding zal worden vervangen door een geldig en afdwingbaar beding dat zo goed mogelijk overeenstemt met de bedoeling van de cliënt en het Advocatenkantoor Areaal BV en de geest van onderhavige algemene voorwaarden of van de overeenkomst die tussen cliënt en Advocatenkantoor Areaal BV werd gesloten.

ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Onderhavige algemene voorwaarden en de contacten tussen Advocatenkantoor Areaal BV en de cliënt worden beheerst door het Belgisch recht en, voor zo ver van toepassing, door en met eerbiediging van de deontologische regels van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Leuven.

Cliënt en Advocatenkantoor Areaal BV zullen in voorkomend geval hun geschillen bij voorkeur in der minne trachten te regelen. Zij laten voorafgaand aan elke procedure, van welke aard ook, bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de bevoegde rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van Advocaten.

Alle eventuele geschillen in verband met de relatie, overeenkomst en contacten tussen Advocatenkantoor Areaal BV en de cliënt met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden behandeld voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven, en voor zover van toepassing, de bevoegde instanties van Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Leuven.