Privacybeleid

1. Algemeen

Areaal zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (hierna “AVG”) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”) beschrijven wij:

 • voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken; en
 • met wie wij uw persoonsgegevens delen; en
 • hoe wij uw persoonsgegevens beschermen.

Alle gegevens die rechtstreeks gerelateerd zijn aan uw natuurlijk persoon of alle informatie die toelaat u te identificeren, zoals bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres, etc. worden als persoonsgegevens beschouwd.

Gelieve deze Privacyverklaring grondig te willen nalezen zodat u op de hoogte bent over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

2. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door of namens:

Areaal BV, met maatschappelijke zetel te Diestsevest 32 bus 0/d, 3000 Leuven, België en met ondernemingsnummer 0757.623.349 (hierin “wij”, “ons”, “onze”, “Areaal”).

Areaal is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens en treedt op als verwerkingsverantwoordelijke.

3. VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS - WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN ER VERWERKT?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die door Areaal worden verwerkt:

 • Naam, voornaam, beroep;
 • Nationaliteit, rijksregisternummer, identiteitskaart;
 • Adres en e-mailadres;
 • GSM en telefoonnummer;
 • Bankgegevens;
 • Bedrijfsnaam, rechtsvorm, BTW nummer;
 • Persoonsgegevens die verbonden zijn aan het dossier (inclusief bijzondere categorieën van persoonsgegevens die nodig zijn voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering);

4. VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS - OP WELKE RECHTSGRONDEN WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

Hieronder vindt u een overzicht van de rechtsgronden en doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt.

A. Relatie tussen Areaal en haar cliënt

In het kader van uw contractuele relatie met Areaal is het mogelijk dat bovenstaande persoonsgegevens worden verwerkt. Wij verwerken deze persoonsgegevens in het kader van onze contractuele relatie dewelke noodzakelijk is om onderstaande zaken en diensten te kunnen leveren:

 • Informatie en juridische bijstand verlenen;
 • Instellen, uitoefenen en/of onderbouwen van een rechtsvordering;
 • Onderhandelingen voeren en verdediging opbouwen zowel binnen als buiten de rechtbank;
 • Beheer van de dagelijkse zaken en activiteiten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • Administratieve, boekhoudkundige, technische, juridische verplichtingen opvolgen.

Uw persoonsgegevens zullen in het kader van uw contractuele relatie met Areaal niet worden meegedeeld aan derde partijen tenzij u hiervoor een uitdrukkelijke instructie geeft aan Areaal (bv. aan notaris, gerechtsdeurwaarder, externe kantoren, externe medewerkers, etc.). Verder zal Areaal uw persoonsgegevens delen met haar interne medewerkers en ondersteunend personeel zodat wij u kunnen voorzien van de gepaste juridische dienstverlening.

B. Wettelijke verplichtingen van Areaal

In het kader van Areaal haar activiteiten kan het zijn dat Areaal wettelijk verplicht is om bepaalde van bovenstaande persoonsgegevens te verwerken. Hieronder kunt u een niet exhaustieve lijst terugvinden van een aantal wettelijke verplichtingen waaraan Areaal zich dient te houden:

 • De wettelijke verplichtingen i.v.m. het voorkomen, opvolgen en bestrijden van witwas activiteiten;

Uw persoonsgegevens kunnen in het kader van een gerechtelijke uitspraak of wettelijke verplichting door Areaal worden gedeeld met de toezichthoudende autoriteiten en/of gerechtelijke onderzoeksinstanties al dan niet op hun uitdrukkelijk verzoek.

C. Het gerechtvaardigd belang van Areaal

In het kader van Areaal haar activiteiten kan het zijn dat zij een gerechtvaardigd belang heeft om uw persoonsgegevens te verwerken. In dit geval zullen de belangen van Areaal zwaarder doorwegen dan uw recht op privacy. Indien er beroep zou worden gedaan op deze verwerkingsgrond zal het gerechtvaardigd belang op voorhand door Areaal worden gecommuniceerd aan u en waarbij u bijkomende toelichting zal verkrijgen over dit gerechtvaardigd belang.

D. Direct marketing van Areaal

In het kader van onze activiteiten kan het zijn dat Areaal uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming en dit is het geval voor:

 • het activeren van bepaalde soorten cookies op de website van Areaal (i.e. analytische en marketing cookies);
 • het verzenden van direct marketingcommunicatie via onze nieuwsbrief (waarvoor uw toestemming vereist is);

Indien Areaal uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming zal Areaal u ten gepaste tijden en op afzonderlijke wijze om uw geldige toestemming vragen. Indien u niet langer wenst dat uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde, kosteloos en zonder enige reden in te trekken.

5. BEWAARTERMIJN

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard zolang als vereist onder de toepasselijke wetgeving of voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.

In het bijzonder zal Areaal de fiscale en wettelijke bewaartermijnen dienen te respecteren waaronder begrepen maar niet beperkt tot:

 • de 10 jarige bewaartermijn (na het einde van Areaal haar mandaat als advocaat) in het kader van contractuele aansprakelijkheid van Areaal; en
 • de 7 jarige bewaartermijn voor boekhoudkundige stukken.

Na afloop van de hierboven omschreven termijnen zal Areaal uw persoonsgegevens anonimiseren of verwijderen.

6. DOORGIFTE VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden enkel intern verwerkt en niet doorgegeven aan derde partijen behoudens in het kader van de hierboven omschreven verwerkingsactiviteiten (i.e. notaris, gerechtsdeurwaarder, rechtbank, etc.). Areaal verwerkt uw persoonsgegevens steeds in België, tenzij deze moeten worden doorgegeven aan buitenlandse (rechts)instanties, kantoren, etc.. Een doorgifte buiten de Europees Economische Ruimte zal steeds conform de bepalingen van de AVG gebeuren.

7. BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij hanteren een aantal technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige of geen gemachtigde toegang of gebruik, alsook tegen accidenteel verlies of schade aan de integriteit van uw persoonsgegevens.

Deze maatregelen worden ontworpen rekening houdend met de potentiële impact op uw privacy, de hieraan verbonden kosten en in overeenstemming met de gangbare standaarden/normen in de praktijk.

8. UW RECHTEN

U kan te allen tijde informatie aanvragen over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, bewaard en verwerkt door Areaal. U beschikt over een inzagerecht alsook de mogelijkheid een verbetering aan te vragen indien uw persoonsgegevens verkeerd zouden zijn.

U heeft eveneens het recht om een beperking op de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken. Daarnaast kan u uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekken, indien u deze zou hebben gegeven.

U kan eveneens bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor rechtstreekse marketingdoeleinden of tegen het delen van uw persoonsgegevens met een derde partij voor dezelfde doeleinden. Onder bepaalde voorwaarden kan u zich beroepen op het recht op gegevens-overdraagbaarheid. U ontvangt dan uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gebruikelijk, gestructureerd formaat en krijgt de keuze om deze persoonsgegevens door te geven aan een derde partij naar keuze.

U kan ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen, behoudens in een aantal gevallen zoals wanneer Areaal verplicht is bij wet de persoonsgegevens te bewaren of voor aansprakelijkheid redenen.

Bovenstaande rechten kunnen slechts worden uitgeoefend op redelijke wijze en in overeenstemming met de beperkingen van het toepasselijk recht.

Areaal verbindt zich ertoe om binnen en termijn van één (1) maand een gemotiveerd antwoord op uw verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee (2) maanden worden verlengd. Verder behoudt Areaal zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan

Indien u niet akkoord gaat met de wijze waarop Areaal uw persoonsgegevens verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
Website GBA – via de volgende LINK

9. COOKIES

De website van Areaal maakt gebruik van cookies, dit zijn tekstbestanden die door de website worden geplaatst in uw browser of op uw computer of met internet verbonden apparaat wanneer u ons online bezoekt. Door cookies te gebruiken, kunnen wij u een snellere en meer efficiënte toegang tot onze website verlenen. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browserinstellingen. Onze website is nog steeds toegankelijk na het uitschakelen van de cookies, maar de toegang tot bepaalde functionaliteiten is mogelijks uitgeschakeld. Het voornaamste doel van onze cookies is het verbeteren van uw gebruikservaring.

Meer informatie omtrent de verschillende types van cookies, hoe deze uit te schakelen en waarvoor deze cookies worden gebruikt kunt u terugvinden in onderstaande tabel(len).

Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies zijn absoluut noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies zorgen anoniem voor basisfunctionaliteiten en beveiligingsfuncties van de website.

Bedrijf Naam cookie Doel Verstrijktijd
Uncode uncode_privacy[consent_types] Deze cookie wordt ingesteld door Uncode WordPress-thema en wordt gebruikt om privacy-instellingen op de website te beheren. 365 dagen
Uncode uncodeAI.screen Deze cookie is ingesteld door Uncode WordPress-thema om het Adaptive Images-systeem uit te voeren. Deze cookies bevatten runtime-informatie over de viewport en schermresolutie, deze gegevens worden bij elke paginavernieuwing gebruikt om de juiste Adaptive Images te berekenen. Binnen deze cookies worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. sessietijd
Uncode uncodeAI.images Deze cookie is ingesteld door Uncode WordPress-thema om het Adaptive Images-systeem uit te voeren. Deze cookies bevatten runtime-informatie over de viewport en schermresolutie, deze gegevens worden bij elke paginavernieuwing gebruikt om de juiste Adaptive Images te berekenen. Binnen deze cookies worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. sessietijd
Uncode uncodeAI.css Deze cookie is ingesteld door Uncode WordPress-thema om het Adaptive Images-systeem uit te voeren. Deze cookies bevatten runtime-informatie over de viewport en schermresolutie, deze gegevens worden bij elke paginavernieuwing gebruikt om de juiste Adaptive Images te berekenen. Binnen deze cookies worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. sessietijd

10. CONTACT

Areaal beschikt over een gegevensbeschermingscontactpunt die al uw vragen of verzoeken behandelt gerelateerd aan deze Privacyverklaring of (de verwerking van) uw persoonsgegevens.

Voor vragen, verzoeken of klachten, of om uw rechten uit te oefenen zoals beschreven in deze Privacyverklaring, kan u contact met ons opnemen via e-mail op info@areaal.be of per post op het adres Diestsevest 32 bus0/d, 3000 Leuven, België.

11. SOCIALE MEDIA

Areaal maakt gebruik van sociale media om u op de hoogte te houden van haar diensten. U kunt Areaal volgen op LinkedIn. Wanneer u gebruik maakt van deze sociale media gelden de voorwaarden van het sociale media platform.

Wanneer u via de sociale media een vraag aan Areaal stelt, dan bewaren we dat bericht en uw accountnaam, zodat wij op uw bericht kunnen reageren. Areaal maakt eveneens gebruik van de advertentiemogelijkheden op de respectievelijke sociale media.

Areaal toont u advertenties op basis van de (persoons)gegevens die het sociale media platform met uw toestemming verzamelt, bijvoorbeeld dat u Areaal volgt en geïnteresseerd bent in onze producten. Deze (persoons)gegevens zijn niet in het beheer van Areaal maar in het beheer van het desbetreffende sociale media platform.

12. WIJZIGINGEN AAN ONZE PRIVACYVERKLARING

Onze Privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt, de gemaakte aanpassingen worden u tijdig meegedeeld.

De Privacyverklaring werd laatst geüpdatet op 23 oktober 2021.