Expertise

 • Oprichting vennootschap
 • Opmaak aandeelhoudersovereenkomst
 • Begeleiden M&A transactie
 • Geschillenbeslechting (i.e. bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersgeschillen, geschillen i.v.m. M&A transactie)

 • Algemeen handels- en verbintenissenrecht
 • Algemene verkoop- en factuurvoorwaarden
 • Opmaak allerhande commerciële overeenkomsten
 • Advisering en bijstand bij transacties en geschillen inzake distributierecht
 • Marktpraktijken en consumentenbescherming
 • Geschillenbeslechting

 • Merken, Tekeningen & Modellen, Domeinnamen
 • Auteursrecht & Software
 • Octrooien & technologie
 • Opmaak allerhande overeenkomsten (i.e. licentie, overdracht, mede-eigendom, R&D, etc.)
 • Geschillenbeslechting

 • E-commerce & consumentenrecht
 • Opmaak algemene voorwaarden, licentieovereenkomst, dienstverleningsovereenkomst, etc.
 • Opmaak ICT contracten (IAAS, SAAS, PAAS, etc.)
 • Geschillenbeslechting

 • GDPR compliance (privacy en cookie verklaring, verwerkingsregister, DPO, etc.)
 • Data Protection Impact Assessment
 • Gegevenslek & Cybersecurity
 • Sociale Media
 • Geschillenbeslechting

 • Opstellen pachtovereenkomst/cultuurcontract
 • Advisering Pachtwet
 • Oproeping in verzoening
 • Procedure vredegerecht/rechtbank van eerste aanleg
 • Advisering inzake voorkooprechten

 • Koop/verkoop
 • Huur/verhuur
 • Eigendom/vruchtgebruik/opstal/erfpacht
 • Adviseringen en bijstand bij transacties en geschillen
 • Aanneming- en bouwgeschillen
 • Burenhinder en erfdienstbaarheden
 • Afpalingen
 • Geschillenbeslechting

 • Begeleiden en betwisten van omgevingsvergunningsaanvragen (stedenbouwkundige handelingen, milieuactiviteiten, socio-economisch)
 • Bodem- en waterwetgeving
 • Mestwetgeving
 • Zonevreemde constructies en activiteiten
 • Windturbines
 • Handhaving (procedures bij provincie en de minister van Omgeving, en bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, Raad van State, Handhavingscollege, burgerlijke en strafrechtbanken)

 • Algemeen aansprakelijkheidsrecht
 • Bouw/vastgoed
 • Verkeer
 • Contractueel & buitencontractueel
 • Geschillenbeslechting

“Quality is not an act, it is a habit”
Aristotle


De advocaten van Areaal zullen elk dossier met de nodige expertise en gedrevenheid behandelen waarbij het belang van de cliënt centraal staat. Areaal begeleidt haar cliënten van begin tot einde en zorgt voor de nodige deskundigheid bij complexe juridische vraagstukken zodat de cliënt een geïnformeerde en strategische beslissing kan nemen.

Geschillenbeslechting